Hard fork Phoenix của ETC đã chính thức được kích hoạt tại khối 10.500.839 vào ngày 31/5/2020, sớm hơn mười ngày so với thời gian dự kiến được công bố trước đây.

Hard fork Phoenix của ETC đã chính thức được kích hoạt
Hard fork Phoenix của ETC đã chính thức được kích hoạt tại khối 10.500.839

Hard fork thứ ba của ETC trong vòng một năm

Mạng ETC đã hoàn thiện một loạt các hardfork nhắm vào khả năng tương tác với blockchain Ethereum chính. Sau bản cập nhật Atlanta và Agharta, đây là bản cập nhật thứ ba của quy trình này.

Theo thông báo từ điều phối viên kỹ thuật ETC Stevan Lohja, hard fork này đã mang tất cả các tính năng ETC và ETH kết hợp với nhau cùng các trường hợp sử dụng và công cụ để tương thích kỹ thuật tuyệt đối. Tuy nhiên, mỗi chuỗi vẫn giữ được sự khác biệt của riêng mình.

Tính đến thời điểm viết bài, các máy khách OpenEthereum, Coregeth và Multigeth đang hoạt động trên mạng sau Agharta, trong khi máy khách Besu đang đồng bộ hóa. Tuy nhiên, Besu không được sử dụng bởi các dịch vụ tích hợp, do đó, việc thiếu đồng bộ hóa không ảnh hưởng đến blockchain.

Ngoài ra, ứng dụng khách Parity Ethereum không còn được duy trì và đã được chuyển sang dự án hướng tới cộng đồng Open Ethereum.

Nhóm ETC tin rằng việc nâng cấp này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu và cải tiến mới.

Các động lực đằng sau hard fork là để tăng cường tiềm năng cho mỗi Máy ảo Ethereum (EVM) bằng cách thêm một số opcodes mới (chức năng) cho giao thức ETC.

Hơn nữa, nó cho phép khả năng tương thích giữa các môi trường testnet của cả hai blockchain: Ropsten và Mordor, Goerli và Kotti.

Tuy nhiên, opcodes mới không thể ảnh hưởng đến các hợp đồng thông minh hiện có trên mạng ETC. Các chức năng tổng thể của mạng sẽ tăng đáng kể.

Biên soạn bởi TimeBit/ Nguồn: AZcoinnews