Mức Fibonacci là mức quan trọng và dụng cụ khá tốt cho phân tích kỹ thuật để có thể đoán được các mức đảo chiều. Tính ra các mức thì nhà đầu tư có thể tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh cho mình để vào vị trí.

1. Hàng số Fibonacci

Hệ số Fibonacci bắt đầu được biết tại châu Âu nhờ nhà toán học của Ý ông Leonardo Pesa (Fibonacci), mặc dù trước đấy thì hệ số này đã được biết từ phía đông. Các hàng số được biết như tổng của 2 số trước:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……

Các hệ số Fibonacci kéo dài đến vô cực và chứa các điều quan trọng.

  • Nếu lấy bất kỳ con số nào trong hệ số thì cũng đều chia ra con số sau đấy sẽ ra 0.618 (13/21=0.619, 21/34=0.617, 34/55=0.618).
  • Nếu lấy bất kỳ con số nào và chia ra con số trước đấy sẽ ra 1.618 (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176).

Hàng số này đã bắt đầu dùng tại thị trường chứng khoán bởi nhà đầu tư Ralf Elliot, ông để ý rằng đường dài của mỗi sóng tiêp theo tương đương 1,618.

2. Cách dùng Fibonacci

Gần như mỗi phần mềm giao dịch đều có dụng cụ “Fibonacci Lines” cùng với hỗ trợ với các kênh – 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% và 100%. Đường Fibonacci có thể dùng để làm đường trend với mục tiêu 161.8%, 261.8% và 423.6%. Nếu trong trường hợp lên thì hãy kéo dài từ đáy lên đến đỉnh và làm ngược lại nếu xuống.

Mức Fibonacci là gì ? Cách sử dụng mức Fibonacci
Fibonacci

3. Giao dịch theo mức Fibonacci

Giao dịch theo mức Fibonacci có 2 cách:

  • Giao dịch theo các mức Fibonacci là một hình thức giao dịch với vị trí dài trong lúc nếu tỷ giá chạm vào mức hỗ trợ.
  • Mở vị trí ngắn nếu chạm vào mức hỗ trợ, khi thị trường đi xuống.

Từ khi mức Fibonacci được dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự sau đấy giao dịch theo các mức và chiến lược hỗ trợ và kháng cự.

Biên tập bởi TimeBit/Ifcmarkets